Política de privacitat

20/04/2021

La teva privacitat és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem.

Tal com s'explica en l'apartat Termes i Condicions i per tal de posar-nos en context de qui són Ciutadans (Usuaris) i Ajuntaments (en endavant, "Administradors")

WeTown és una aplicació multiplataforma que permet als ajuntaments establir un canal de comunicació i participació ciutadana directa amb els seus conciutadans. Poden publicar notícies, esdeveniments, consultes, enviar notificacions i revisar les propostes ciutadanes i incidències. Per altra banda els usuaris poden consultar la informació publicada pels ajuntaments, crear propostes ciutadanes, incidències, votar consultes i propostes i consultar el seu perfil.

Tant els Ajuntaments com els ciutadans estan subjectes a estan subjectes als mateixos termes d'ús.

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El titular i propietari del servei de WeTown és Llorenç Solé Borràs (en endavant, "l'empresa", "WeTown", o el "Titular"), amb domicili a Carrer Marconi 69 (08224), correu info@wetoen.app, amb NIF 45884254J, i serà responsable de les seves dades personals (en endavant, les «dades»).

  1. Informació i consentiment

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, "RGPD"), i qualsevol altra normativa de desenvolupament, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni siguin tractats pel Titular de la mateixa de conformitat amb les finalitats indicades a continuació en la present política de privacitat.

  1. Quan recopilem les seves dades personals?

Els Serveis recopilen i tracten dades de caràcter personal tant d'usuaris que s'hagin registrat en els nostres Serveis, com d'usuaris que, no havent-se registrat, naveguin o les consultin.

D'aquesta manera, WeTown obté i utilitza les dades de la IP i altres identificadors proporcionats pel dispositiu des del qual navegui, alhora que recapta les Dades que vostè proporcioni en el moment de registrar-se com "Usuari", així com aquelles Dades obtingudes a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds i publicacions.

Addicionalment, si ens dona el seu consentiment també tractarà la ubicació del seu dispositiu per informar-lo dels esdeveniments que té més a prop, així com de la càmera i la galeria per tal d'il·lustrar les propostes ciutadanes i les incidències que l'usuari generi.

  1. Quines dades recaptem? ¿Amb quines finalitats i amb quina base legitimadora tractem les seves dades personals?

Només es recullen les dades que resulten estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats d'obtenció d'aquests, les quals detallem en aquest apartat. És per això que, en cas de no facilitar-nos aquestes Dades no podrem, gestionar el registre sol·licitat, prestar-li el servei sol·licitat, facilitar-li la informació requerida, etc., que en cada cas correspongui.

Així mateix, informem que determinades funcionalitats dels nostres Serveis utilitzen la navegació considerant la seva ubicació per poder proporcionar-li la informació més rellevant en cada cas, així com per oferir certs serveis. Tot i que la navegació considerant la ubicació és sempre una elecció d'l'usuari, en els casos en què es rebutgi no podran oferir-li les funcionalitats o proporcionar-li els continguts basats en aquesta ubicació.

Fase 1: Usuaris que no s'han registrat i que naveguen pels nostres Serveis:

- WeTown tractarà la IP del dispositiu per: Conèixer l'origen de la descàrrega de la nostra Aplicació, portant a terme aquest tractament en atenció al nostre interès legítim per a la millora de l'oferta comercial.

- Accedir a la ubicació quan l'usuari ho permet per geolocalitzar la zona de residència (no s'agafa la ubicació de l'habitatge), les propostes ciutadanes i la creació d'incidències. Aquest tractament el portarem a terme únicament si ens dona el seu consentiment en cada procés amb una notificació del seu dispositiu mòbil.

Fase 2: usuaris que es registren en el nostre sistema (a més del que inclòs en fase 1):

WeTown requereix completar les dades de nom, cognom, telèfon, correu electrònic, clau d'accés, número de DNI i ubicació aproximada de residència per:

Nom i cognoms:

Telèfon:

Correu electrònic:

Clau d’accés:

DNI o NIE:

Ubicació:

Per altra banda, guardem les dades relatives als continguts publicats perquè puguis recuperar fàcilment les teves propostes i incidències per poder informar de l’estat de qualsevol creació feta. També guardem les teves creacions passades perquè les puguis consultar quan ho creguis oportú.

Si l'Usuari no accepta donar aquestes dades, no podem prestar el servei de registre i oferir les funcionalitats que el registre incorpora, a causa que el nostre procés de registre és únic i no podem personalitzar l'aplicació ni els nostres Serveis.

  1. Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

En el cas que vostè no s'hagi registrat en la nostra pàgina web i/o aplicació, el temps de conservació de les seves dades de caràcter personal per part de WeTown serà el següent:

- El tractament realitzat de la IP o de qualsevol altre identificador del seu dispositiu per conèixer l'origen de la descàrrega de la nostra web i/o aplicació es durà a terme únicament en el moment en què tingui lloc aquesta descàrrega.

- Per la seva banda WeTown tractarà i conservarà la ubicació de l'aparell amb les finalitats abans indicades, mentre no deshabiliteu la geolocalització del dispositiu.

En el cas que vostè s'hagi registrat a la nostra pàgina web i/o de la nostra aplicació, les Dades que tractem es conservaran durant els terminis següents:

- Les dades demanades per permetre-li el registre a la nostra pàgina web o aplicació es conservaran mentre No cancel·li el seu compte.

- Les dades demanades per gestionar les seves preferències com a usuari es conservaran mentre vostè no s'oposi a aquest tractament.

- Aquelles dades demanades i tractades per vetllar pel bon ús dels nostres serveis i productes es conservaran fins que s'hagi dut a terme l'acció de verificació corresponent.

- Les dades demanades per mostrar-li esdeveniments o publicitat segmentada seran utilitzades mentre no s'oposi a aquest tractament.

- Aquelles dades demanades per remetre-li comunicacions comercials sobre els nostres propis serveis es conservaran mentre no es doni de baixa com a usuari registrat i no s'oposi a aquest tractament.

- Aquelles dades obtingudes a conseqüència de les queixes o consultes que ens pugui dirigir es conservaran fins que s'hagi resolt la queixa o consulta corresponent.

- Les dades relatives als seus hàbits de navegació o de consum que puguem haver obtingut de terceres parts mentre vostè no revoqui el consentiment atorgat.

- Les dades relatives als resultats de les teves incidències, propostes ciutadanes o participació en consultes, es conservaran mentre no es doni de baixa com a usuari registrat.

De manera general, quan Vostè es doni de baixa com a usuari registrat de WeTown, aquesta eliminarà tota la informació de què disposés d'aquell. No obstant això, WeTown conservarà dades merament estadístiques d'utilització per part dels usuaris dels seus recursos i eines.

  1. Quins són els seus drets en matèria de protecció dades de caràcter personal?

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves Dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si escau, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu vàlid equivalent.

Per facilitar-li els processos, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la RGPD, li oferim la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic: info@wetown.app

Igualment, li recordem la possibilitat de dirigir una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que WeTown no ha satisfet degudament l'exercici dels seus drets. La dita reclamació podrà presentar-la davant l'esmentada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de dades ofereix https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

WeTown no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

L’equip de WeTown està a la seva disposició per resoldre dubtes o fer aclariments de qualsevol punt.